กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 มิ.ย. 2559 03:59 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 20160602_105311.jpg กับ การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559
2 มิ.ย. 2559 03:58 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 20160601_124505.jpg กับ การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559
2 มิ.ย. 2559 03:58 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 20160601_124441.jpg กับ การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559
2 มิ.ย. 2559 03:58 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 20160601_124433.jpg กับ การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559
2 มิ.ย. 2559 03:58 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 20160531_115822.jpg กับ การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559
2 มิ.ย. 2559 03:58 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 20160531_114259.jpg กับ การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559
2 มิ.ย. 2559 03:38 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แก้ไข การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559
2 มิ.ย. 2559 03:32 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แก้ไข การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559
20 พ.ค. 2559 07:59 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 20160516_130924.jpg กับ ประชุมคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับประเทศ
20 พ.ค. 2559 07:59 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 20160516_130922.jpg กับ ประชุมคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับประเทศ
20 พ.ค. 2559 07:59 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 20160516_092411.jpg กับ ประชุมคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับประเทศ
20 พ.ค. 2559 07:59 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 05กำหนดการประชุม.pdf กับ ประชุมคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับประเทศ
20 พ.ค. 2559 07:59 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 03หนังสือราชการถึงสพป.pdf กับ ประชุมคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับประเทศ
20 พ.ค. 2559 07:59 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา สร้าง ประชุมคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับประเทศ
20 พ.ค. 2559 07:49 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการน าเสนอด้วยรูปแบบ Infographics.pdf กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic
20 พ.ค. 2559 07:49 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ คู่มือการฝึกอบรม Infographic.pdf กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic
20 พ.ค. 2559 07:48 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ.pdf กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic
20 พ.ค. 2559 07:46 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic
20 พ.ค. 2559 07:44 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ S_4343568827720.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic
20 พ.ค. 2559 07:44 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ S_4343568097493.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic
20 พ.ค. 2559 07:44 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ S_4343567980260.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic
20 พ.ค. 2559 07:44 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ S_4343567373976.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic
20 พ.ค. 2559 07:44 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ S_4343567218218.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic
20 พ.ค. 2559 07:44 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ S_4343567110425.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic
20 พ.ค. 2559 07:44 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ S_4343566600399.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic