News‎ > ‎

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่

โพสต์7 พ.ย. 2558 01:00โดยศิริวัฒน์ ลำพุทธา
วันที่  ๕-๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไ
ด้เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนาย นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๑ เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงานนายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๑
           ศิลปะหัตกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ รับเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เป็นผู้ทรงริมเริ่ม จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็นต้นมา การจัดงานได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดงานมาตามยุคสมัย จนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับภารกิจนี้มาดำเนินการ ภายใต้นโยบายหลักการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ โดยจัดการแข่งขันเป็นสามระดับ คือ ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ และในครั้งนี้เป็นการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมิติให้ทบทวนรูปแบบ
การแข่งขันให้เหลือเพียง ๒ ระดับ คือ ระดับเขตพื้นที่ และระดับภาคถือ เท่านั้น และมีการปรับปรุงกิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขัน โดยให้ผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมภาคละ ๑ คน/๑ ทีม รวมเป็นชนะเลิศแต่ละกิจกรรม ๔ คน/๔ ทีมถือเป็นที่สิ้นสุด และจัดกิจกรรมการแข่งขันให้คงไว้เฉพาะด้านวิชาการ เน้นด้านศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ “ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงชีพ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมการเป็นเสมียนหรือข้าราชการให้น้อยลง”
           สพป.หนองคาย เขต ๑ ตระหนักและเห็นความสำคัญ จำเป็นดังกล่าว จึงจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
              ๑.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการด้านศิลปะ และด้านอาชีพ
              ๒.  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านอาชีพ และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
             ๓.  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
        โดยใช้สถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย โรงแรมอัศวรรณ สาขา 2 (MM) และโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

   

  

  

  Comments