News‎ > ‎

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic

โพสต์20 พ.ค. 2559 07:44โดยศิริวัฒน์ ลำพุทธา   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2559 07:46 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic

             
นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาได้มีการเร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิรูป การเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานทางด้านการศึกษา เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับขีด ความสามารถด้าน ICT ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographics สำหรับครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ความสามารถทัดเทียมมาตรฐานสากลพร้อมที่จะก้าวทันโลกในยุคปัจจุบันและในอนาคต จัดอบรมระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์ http://www.thinkttt.com/infographic2016/

 
    
  Ċ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
20 พ.ค. 2559 07:48
Ċ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
20 พ.ค. 2559 07:49
Comments