News‎ > ‎

การนิเทศ ติดตามประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559

โพสต์20 พ.ค. 2559 05:17โดยศิริวัฒน์ ลำพุทธา

การนิเทศ ติดตามเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10  เพื่อประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559

คณะนิเทศติดตามโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 (ศรีเชียงใหม่ 2) 
 ประกอบด้วย 
    1) นายมติชน มูลสูตร รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต 1 ประธาน 
    2) นายพงษ์วุฒิ บุญมานาง ผอ.ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์ กรรมการ
    3) นายสนธยา เพ็งนิล ผอ.ร.ร.บ้านไทยสามัคคี กรรมการ
    4) นายชนาวุธ  ประทุมชาติ ผอ.ร.ร.บ้านขุมคำ กรรมการ
     5) นางพูลสมบัติ พัสดร  ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรรมการ
     6) 
นายศิริวัฒน์  ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ/เลขานุการ
ได้ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานการ/ร่องรอยการทำงานประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2559 โดยนิเทศติดตามกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 (ศรีเชียงใหม่ 2) จำนวน 7 โรงเรียน คือ
1) โรงเรียนบ้านดอนก่อโนนสวรรค์ 2) โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 3) โรงเรียนบ้านขุมคำ 4) โรงเรียนหนองปลาปากจำปลาทอง 5) โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 6) โรงเรียนบ้านเสียว และ 7) โรงเรียนบ้านดงบัง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามจำนวน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ความพร้อมก่อนเเปิดเรียน ตอนที่ 3 ความต้องการของสถานศึกษา และ ตอนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรคของโรงเรียน เก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสาร พบว่า โรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 7 โรง ได้เตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาใดๆ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ คือ ด้านกายภาพของโรงเรียน ด้านการให้บริการนักเรียน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอน คณะนิเทศติดตามได้ให้ข้อเสนแแนะไว้กับผู้ปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว จากการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการนิเทศดังนี้
    1) อาคารสถานที่เน้นความปลอดภัยกับนักเรียน ถ้าเกิดภัยพิบัติต่างๆให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
    2) การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดให้ดำเนินการไปตามระเบียบทุกขั้นตอน
    3) การจัดอบรมครูคณิตศาสตร์ คณะผู้บริหารมีมติให้เชิญ นายจรัส นามบุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนาดฯ เป็นวิทยากรอบรมให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนกับคณะครู ชั้น ป.4-6 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
  

   


Ċ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
20 พ.ค. 2559 05:17
Ċ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
20 พ.ค. 2559 05:17
Comments