News‎ > ‎

การนิเทศ ติดตามเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 (ศรีเชียงใหม่ 2)

โพสต์26 ก.ย. 2558 10:44โดยศิริวัฒน์ ลำพุทธา   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 03:32 ]
คณะนิเทศติดตามโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 (ศรีเชียงใหม่ 2)  ประกอบด้วย 
    1) นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต 1 ประธาน 
    2) นายพงษ์วุฒิ บุญมานาง ผอ.ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์ กรรมการ
    3) นายสนธยา เพ็งนิล ผอ.ร.ร.บ้านไทยสามัคคี กรรมการ
    4) นายชนาวุธ  ประทุมชาติ ผอ.ร.ร.บ้านขุมคำ กรรมการ
     5) นางพูลสมบัติ พัสดร  ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรรมการ
     6) 
นายศิริวัฒน์  ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ/เลขานุการ
ได้ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานการ/ร่องรอยการทำงานเกี่ยวกับ 4 ประเด็น คือ 
      1.การแก้ปัญหาการยกระดัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระและผลการสอบ O-NET
      2.การดำเนินงานค่านิยม 12 ประการของสถานศึกษา
      3.การดำเนินงานห้องสมุด/กิจกรรมรักการอ่าน
      4.การคัดกรองนักเรียนปกติจำแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2558 โดยนิเทศติดตามกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 (ศรีเชียงใหม่ 2) จำนวน 7 โรงเรียน คือ
1) โรงเรียนบ้านดอนก่อโนนสวรรค์ 2) โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 3) โรงเรียนบ้านขุมคำ 4) โรงเรียนหนองปลาปากจำปลาทอง 5) โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 6) โรงเรียนบ้านเสียว และ 7) โรงเรียนบ้านดงบัง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ของ สพป.หนองคาย เขต 1 จัดทำขึ้น เก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสาร พบว่า โรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 7 โรง ได้ดำเนินการครบในทุกประเด็นแล้ว แต่ยังมีบางโรงเรียนที่กิจกรรมยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในส่วนของรายละเอียด เช่น ครูหลายคนยังขาดหลักฐานการจัดการเรียนรู้ เช่น กำหนดการสอน บางคนสอนไปตามเนื้อเรื่อง โดยยังไม่ได้ยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นหลัก อีกทั้งยังขาดเครื่องมือและผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ในแตะละกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่า มีเด็กนักเรียนผ่านมาตรฐานและตัวชี้วัดแล้วกี่คน ไม่ผ่านกี่คน ถ้านักเรียนที่ยังไม่ผ่านจะมีแนวทางในการพัฒนาเด็กเหล่านั้นอย่างไร คณะนิเทศติดตามได้ให้ข้อเสนแแนะไว้กับผู้ปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว จากการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการนิเทศดังนี้
    1) เครื่องมือการประเมินคุณธรรม 12 ประการ ว่า ควรมีตัวบ่งชี้ที่วัดนักเรียนเป็นรายบุคคลที่เป็นรูปธรรมในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การประเมินของแต่ละโรงเรียนมีลักษณะเป็นรูปธรรม ประเมินตามสภาพจริงที่เป็นคุณธรรมของเด็กนักเรียนโดยแท้จริง อีกทั้งยังจะได้เป็นแนวทางของทุกโรงเรียนให้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    2) บางโรงเรียนยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร เช่น โรงเรียนบ้านเสียว ผู้บริหารแก้ปัญหาโดยการเข้าไปช่วยครูสอนบางรายวิชา บางระดับชั้น ถ้าเป็นไปได้ควรจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มในส่วนที่ขาดแคลน 
   3) ถ้าเป็นไปได้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีเครื่องมือในการประเมินเด็กที่เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินของแต่ละโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเครื่องมือในการประเมินนั้นควรจะต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถดำเนินการประเมินได้ มีความเป็นปรนัยสูง