News‎ > ‎

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์16 ก.ค. 2560 04:53โดยศิริวัฒน์ ลำพุทธา   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 06:08 ]
ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านสารสนเทศ (DLIT) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก นำโดย นายอุทัย ไชยกลาง ประธานกรรมการและคณะกรรมการจากสพฐ. เมื่อวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 ณ Cluster 15 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

คณะกรรมการ จากสพฐ. ประกอบด้วย ๑. นายอุทัย ไชยกลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สทร.สพฐ. ๒. นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.มส. เขต ๒ ๓. นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.หนองคาย ๔. นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.หนองคาย เขต ๑ ๕. นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก สพป.หนองคาย เขต ๑ การนิเทศติดตามครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นกัลยาณมิตร ขอขอบคุณคณะนิเทศจาก สพฐ. และ สพป.ชม.เขต ๒ (ดร.ปาริชาติ เภสัชชา และ ศน.จันทกานต์ สิทธิราช ศึกษานิเทศก์) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนะนำ ในส่วนที่ควรเพิ่มเติม ต่อยอด จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


Ċ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
16 ก.ค. 2560 04:53
Ċ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
16 ก.ค. 2560 04:53
Ĉ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
16 ก.ค. 2560 04:53
Comments